TÜM DERGİLER

Makale Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

2. Makalelerde, yazar adları, yazarın çalıştığı kurum ya da kuruluş bilgileri, akademik unvanları, çalışma alanları, ORCID numaraları ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

3. Dergiye gönderilecek makaleler ihy@hbv.edu.tr e-mail adresine doğrudan gönderilebileceği gibi DergiPark sistemi üzerinden de gönderilebilir.

4. Yazar, çalışmanın niteliğine dair kanaatini (araştırma makalesi, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar (derleme vs.)) çalışma başlığının altında belirtmelidir.

5. Makaleler, Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin iki yana yaslı, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman 12 punto, normal stil; dipnotlar iki yana yaslı, 1 satır aralıklı Times New Roman 10 punto, normal stil olarak hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile ihy@hbv.edu.tr adresine gönderilmelidir.

6. Dergiye gönderilen makalelerin 3.000 kelimeden az 15.000 kelimeden ve 40 sayfadan çok olmaması gerekir.

7. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 250 kelimeden oluşan öz ve özün yazıldığı dillerde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe makaleler için Türkçe öze ek olarak, İngilizce öz eklenmesi gerekmektedir. Yazar, isterse İngilizce öze ek olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca öz de ekleyebilir.

8. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan kaynakların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

9. Yararlanılan kaynaklar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır:

Kitaplar :

Soyad, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.

Örnek: Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2013.

Makaleler:

Soyad, Ad: “Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.

Örnek: Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Anayasa Mahkemesinin Kamu Tüzel Kişilerine Yönelik Bireysel Başvuru Yasağına Yaklaşımı: Çelişen İki Yöntem ve Gerekçe”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 4, 2019 s.279-296.

Mahkeme kararları:

Dava adı, Başvuru Numarası, Karar Tarihi, Paragraf Numarası

Örnek: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Lingens v. Avusturya, BN. 9815/82, KT. 8/07/1986, p. 12.

Örnek: Anayasa Mahkemesi Kararları
Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu, BN. 2015/18567, KT. 25/02/2016, p. 50.

Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.:

Örnek: Gözübüyük, A. Şeref/Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 13. Ek Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş 10. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

9. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta tam künye belirtilir. Aynı esere sonraki atıflarda soyad ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek: Kapani: s. 36.

Yazarın yayımlanmış birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.

Örnek: Kapani: Kamu Hürriyetleri, s.12

Kapani: İnsan Haklarının Uluslararası…., s. 35